DLA STUDENTA

 1. wydzialowe_zasady_dyplomowania_2018
 2. Deklaracja dotycząca udziału w badaniach losów absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 3. Pismo Prorektora ds. Studenckich, dotyczące terminów składnia wniosków o przyznanie prawa do zakwaterowania w akademikach w roku akademickim 2017/2018
 4. Pismo Prorektora ds. Studenckich dotyczące terminów składnia wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2017/2018
 5. Organizacji letniej sesji egzaminacyjnej 2016/2017
 6. Organizacji letniej sesji poprawkowej dla III roku
 7. Szkolenie biblioteczne >>> Harmonogram szkolenia bibliotecznego
 8. Pismo okólne Prorektora ds. Kształcenia w sprawie: zasad zaliczania szkolenia ogólnego z zakresu BHP przez studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/2017
 9. Pismo okólne Prorektora ds. Kształcenia w sprawie: zasad organizowania i zaliczania kursu z zakresu ochrony własności intelektualnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia
 10. Organizacja roku akademickiego 2016/2017
 11. Decyzja dotycząca ochrony własności intelektualnej
 12. Decyzję Prorektora ds. Studenckich Nr RO/D.0201-13/2016 w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych aktualnego I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia
 13. Organizacja roku akademickiego 2016/2017
 14. Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie: dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.
 15. Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2015/2016 na studiach stacjonarnych Wydziału Filologicznego
 16. Pismo okólne Prorektora ds. Kształcenia w sprawie: zasad zaliczenia szkolenia ogólnego z zakresu BHP przez studentów i doktorantów w roku akademickim 2015/2016
 17. REGULAMIN UZNAWANIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
 18. Organizacja roku akademickiego 2015/2016 na studiach niestacjonarnych.
 19. Decyzja w sprawie: dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego
 20. Regulamin dla studentów zaocznych
 21. Organizacja i przeprowadzanie egzaminów dyplomowych
 22. Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.
 23. Procedura antyplagiatowa w Uniwersytecie Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 24. Wygląd pracy archiwalnej Zarządzenie Rektora Nr R-17/2008
 25. Aneks z dnia 28.01.2009 do zarządzenia Nr R-17/2008
 26. Informacje dla studentów
 27. Regulamin studiów