logoPraktyki – Filologia germańska

PROGRAM OGÓLNY PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

dla studentów

filologii germańskiej

UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO  im. KEN w Krakowie

Rok akademicki 2017/18

 

Kierownik praktyk: dr Aleksandra Bednarowska Kierownik ds. Praktyk Pedagogicznych na kierunku Filologia Germańska UP

 

Kontakt: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

Instytut Neofilologii

Filologia Germańska

ul. Studencka 5, pok. 311 31-116 Kraków

Tel.  12 662-6745

E-Mail: aleksandra.bednarowska@up.krakow.pl

 

PROGRAM OGÓLNY PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wzór konspektu lekcji w języku polskim

Wzór konspektu lekcji w języku niemieckim

Wzór harmonogramu praktyki

Wzór protokołu hospitacji

Arkusz oceny studenta

Zgoda Szkoły

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW:

Praktyka pedagogiczna w szkołach odbywa się w wymiarze godzin lekcyjnych przewidzianym w planie studiów dla odpowiednich roczników. W ramach praktyki studenci prowadzą i hospitują lekcje j. niemieckiego w szkołach odpowiednich dla danych roczników studiów:

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA: 

III rok studia stacjonarne:

semestr zimowy:

30 godzin: Praktyka II nauczanie języka niemieckiego – I i II etap edukacyjny
(15 godzin hospitacji, 15 godzin prowadzonych)

semestr letni:

60 godzin: Praktyka III  nauczanie języka niemieckiego – I i II etap edukacyjny
(45 godzin hospitacji, 15 godzin prowadzonych)

 

III rok studia niestacjonarne:

150 godzin w tym:

30 godzin: Praktyka 1 – praktyka psychologiczno- pedagogiczna, I i II etap edukacyjny, szkoła językowa

120 godzin: Praktyka 2, nauczanie j. niemieckiego – I i II etap edukacyjny, szkoła językowa (100 godzin hospitacji, 20 godzin prowadzonych)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

II rok studia stacjonarne:

semester zimowy:

Praktyka I
60 godzin: nauczanie języka niemieckiego praktyka w szkole (40 godzin hospitacji, 20 godzin prowadzonych)

semester letni:

Praktyka II
60 godzin: nauczanie języka niemieckiego praktyka w szkole (40 godzin hospitacji, 20 godzin prowadzonych)

 

 

Praktyką studentów kieruje nauczyciel(ka) języka niemieckiego – opiekun(ka) praktyki. Organizuje on(a) zajęcia studentów, dba o odpowiedni poziom językowy, metodyczny i wychowawczy prowadzonych zajęć, ułatwia studentom dostęp do wszelkiego rodzaju pomocy naukowych i materiałów znajdujących się w szkole, jak podręczniki szkolne, aparatura audiowizualna, tablice, mapy, itp.

 

CELE PRAKTYK

Celem praktyki jest zapoznanie się przez studenta z różnymi formami pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkołach, zastosowanie praktycznych wiadomości i umiejętności zdobytych w toku studiów i pogłębienie znajomości metod i form nauczania.

W czasie praktyki pedagogicznej studenci powinni mieć możliwość doskonalenia poniższych umiejętności; istotnych dla przebiegu procesu nauczania języka niemieckiego.

Na kompetencję tą składa się:

- planowanie lege artis całych lekcji i bloków tematycznych, zadań domowych, sprawdzianów pisemnych i ustnych,-dostosowywanie technik nauczania do poziomu, zainteresowań, możliwości i wieku grupy,

-odpowiedni dobór ćwiczeń i zadań oraz organizowanie pracy indywidualnej, w parach i grupach oraz pracy projektowej;- projektowanie i wykonanie prostych pomocy naukowych; efektywne ich wykorzystanie oraz ewaluacja,

-uczestniczenie w przygotowaniu do egzaminów językowych, uczestniczenie w pracy z uczniem zdolnym oraz w pracy przedmiotowych zespołów wyrównawczych;

-uczestniczenie w zajęciach kół zainteresowań oraz w zajęciach wynikających z Karty Nauczyciela;-kontrola i ocena wyników pracy uczniów,

-kontrola zachowania uczniów w trakcie zajęć, poznawanie technik niewerbalnych, praca nad mową ciała, wyrażanie aprobaty lub dezaprobaty różnorodnymi środkami wyrazu,

-uczestniczenie w życiu Szkoły oraz w jej promowaniu przez pełnienie roli ambasadora języka obcego;

-pomoc w innych działaniach związanych z przedmiotem studiów i działaniami statutowymi Szkoły.

 

 

PROGRAM PRAKTYKI

Głównym zadaniem studentów podczas praktyki jest metodyczne i pedagogiczne przygotowanie się do pracy w szkole. Studenci mają więc hospitować wybrane lekcje opiekuna praktyki i przeprowadzić samodzielnie lekcje języka niemieckiego.

W pierwszych dniach praktyk studenci nie prowadzą samodzielnych lekcji. Lekcje prowadzone przez studentów powinny być równomiernie rozłożone w czasie, z uwagi na potrzebę gruntownego ich przygotowania. Lekcje hospitowane i prowadzone przez studentów powinny być zróżnicowane pod względem językowym i metodycznym.

Każda lekcja studenta musi być przygotowana i gruntownie opracowana. Przygotowując lekcję student powinien konsultować się z nauczycielem – opiekunem praktyk (odnośnie celów lekcji, doboru odpowiednich metod nauczania, materiałów dydaktycznych, planowanego toku lekcji, itp.).

Pisemny konspekt lekcji (patrz: DOKUMENTY DO POBRANIA) ma być przedstawiony najpóźniej w przeddzień jej prowadzenia opiekunowi praktyki, który go zatwierdza lub poprawia.

Po przeprowadzonej lekcji opiekun praktyki wpisuje krótką opinię pod konspektem i ocenia lekcję. Każdą przeprowadzoną przez studenta lekcję należy dokładnie omówić.

 

W czasie praktyk student zobowiązany jest do:

- zapoznania się z warsztatem pracy nauczyciela języka obcego oraz pracą wychowawczą szkoły,

- poznania dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen),

- przygotowania  konspektów lekcji oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć i gromadzenia ich w teczce dydaktycznej.

 

Student w okresie praktyki winien prowadzić harmonogramu hospitowanych i prowadzonych zajęć, wypełniać protokoły hospitacji oraz kompletować konspekty prowadzonych lekcji. Po zakończeniu praktyki proszę poprosić nauczyciela (opiekuna praktyk) o wypełnienie arkuszu oceny studenta.

 

W ciągu trzech dni od rozpoczęcia praktyki student powinien przekazać harmonogram hospitowanych i prowadzonych zajęć opiekunowi z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego:

 

W razie nieobecności spowodowanej chorobą bądź wypadkiem losowym, student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić opiekuna praktyk i przedłożyć stosowne zaświadczenie.
Nieusprawiedliwione nieobecności studenta na praktyce traktowane są jako naruszenie zasad odbywania praktyk.

 

 

 

ZALICZENIE PRAKTYK

Warunkiem zaliczenia praktyk jest:

1. obecność na wszystkich lekcjach w szkole,

2. przygotowanie konspektów lekcji samodzielnie przeprowadzonych,

3. hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela – opiekuna praktyk oraz wypełnienia protokołów hospitacji

4. otrzymanie pozytywnej oceny praktyk pedagogicznych od nauczyciela w szkole (przedłożenie arkusza oceny studenta),

5. otrzymanie pozytywnej oceny od opiekuna dydaktycznego z Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

 

Po zakończeniu praktyki studenci przekazują opiekunowi z ramienia UP:

  1.   5 konspektów lekcji (2 w języku niemieckim i 3 w języku polskim)
  2.   arkusz oceny studenta wypełniony przez  nauczyciela
  3.   harmonogram praktyki
  4.  protokoły hospitacji

 

Opiekun z ramienia Uczelni dokonuje oceny praktyki na podstawie Arkuszu oceny wypełnionego przez nauczyciela, dokumentacji praktyk oraz oceny lekcji hospitowanej. Wpisu do indeksu dokonuje Kierownik Praktyk.

 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI:

Cele praktyki:

W czasie praktyki pedagogicznej studenci powinni mieć możliwość doskonalenia poniższych umiejętności; istotnych dla przebiegu procesu nauczania języka niemieckiego.

Na kompetencję tą składa się:

- planowanie lege artis całych lekcji i bloków tematycznych, zadań domowych, sprawdzianów pisemnych i ustnych,-dostosowywanie technik nauczania do poziomu, zainteresowań, możliwości i wieku grupy,

-odpowiedni dobór ćwiczeń i zadań oraz organizowanie pracy indywidualnej, w parach i grupach oraz pracy projektowej;- projektowanie i wykonanie prostych pomocy naukowych; efektywne ich wykorzystanie oraz ewaluacja,

-uczestniczenie w przygotowaniu do egzaminów językowych, uczestniczenie w pracy z uczniem zdolnym oraz w pracy przedmiotowych zespołów wyrównawczych;

-uczestniczenie w zajęciach kół zainteresowań oraz w zajęciach wynikających z Karty Nauczyciela;-kontrola i ocena wyników pracy uczniów,

-kontrola zachowania uczniów w trakcie zajęć, poznawanie technik niewerbalnych, praca nad mową ciała, wyrażanie aprobaty lub dezaprobaty różnorodnymi środkami wyrazu,

-uczestniczenie w życiu Szkoły oraz w jej promowaniu przez pełnienie roli ambasadora języka obcego;

-pomoc w innych działaniach związanych z przedmiotem studiów i działaniami statutowymi Szkoły.

 

Przebieg praktyki

1. Przed rozpoczęciem praktyki student zgłasza się do Opiekuna z ramienia Szkoły i informuje się o przysługujących mu prawach i obowiązkach, podejmuje starania o uzyskanie planu zajęć Opiekuna z ramienia Szkoły oraz wszystkich informacji potrzebnych do bezproblemowego rozpoczęcia praktyk.

2. Po uzyskaniu tych informacji przekazuje niezwłocznie Plan Opiekunowi z ramienia Uczelni wraz z danymi kontaktowymi Opiekuna z ramienia Szkoły.

3. Podczas praktyki student-praktykant zobowiązany jest do obecności na wszystkich przewidzianych planem lekcji w Szkole lekcjach języka niemieckiego prowadzonych w całym okresie praktyki, z czego zobowiązany jest do przygotowania i samodzielnego przeprowadzenia odpowiedniej ilości godzin lekcji, ustalonej oddzielnymi przepisami.

4. Przed każdą przeprowadzaną lekcją student jest zobowiązany do przygotowania szczegółowego konspektu lekcji, zestawu materiałów, przesłuchania mediów i omówienia pomysłu oraz projektu lekcji z opiekunem z ramienia Szkoły w czasie umożliwiającym wprowadzenie do konspektu ewentualnych zmian i poprawek. Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu grozi niezaliczeniem praktyk.

5. Każda z lekcji przeprowadzonych przez studenta powinna być bezpośrednio omówiona przez szkolnego opiekuna praktyki, a uwagi umieszczone trwale pod odpowiednim konspektem.

6. Jedna godzina zajęć w okresie praktyk jest oceniana przez Opiekuna z ramienia Uczelni.  Student powinien przesłać  Opiekunowi konspekt lekcji najpóźniej dzień przed hospitowaną lekcją.

7. Po przeprowadzeniu przez studenta wszystkich wymaganych zajęć oraz pozytywnym zaliczeniu zajęć, o których mowa w punkcie 6, szkolny opiekun praktyki wypełnia druk Ocena studenta-praktykanta, w którym zawiera swoje uwagi dotyczące różnych aspektów aktualnego przygotowania studenta do samodzielnego nauczania i przekazuje go Praktykantowi.

8. Praktykant przekazuje całą dokumentację Opiekunowi z ramienia Uczelni, który dokonuje oceny praktyki na podstawie Arkuszu oceny wypełnionego przez nauczyciela, dokumentacji praktyk oraz oceny lekcji hospitowanej. Wpisu do indeksu dokonuje Kierownik Praktyk.

 

 

ZALICZENIE PRAKTYK

Warunkiem zaliczenia praktyk jest:

1. obecność na wszystkich lekcjach w szkole,

2. przygotowanie konspektów lekcji samodzielnie przeprowadzonych,

3. hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela – opiekuna praktyk oraz wypełnienia protokołów hospitacji

4. otrzymanie pozytywnej oceny praktyk pedagogicznych od nauczyciela w szkole (przedłożenie arkusza oceny studenta),

5. otrzymanie pozytywnej oceny od opiekuna dydaktycznego z Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

Po zakończeniu praktyki studenci przekazują opiekunowi z ramienia UP:

  1. 1.      5 konspektów lekcji (2 w języku niemieckim i 3 w języku polskim)
  2. 2.      arkusz oceny studenta wypełniony przez  nauczyciela
  3. 3.      harmonogram praktyki
  4. protokoły hospitacji

 

Opiekun z ramienia Uczelni dokonuje oceny praktyki na podstawie Arkuszu oceny wypełnionego przez nauczyciela, dokumentacji praktyk oraz oceny lekcji hospitowanej. Wpisu do indeksu dokonuje Kierownik Praktyk.

 

KRYTERIA OCENY PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA

W ocenie uwzględnia się cztery aspekty:

1    Przygotowanie do lekcji

2    Prowadzenie lekcji

3    Relacje: student – klasa – uczeń

4    Poprawność językowa

 

1. Oceniana jest: solidność i zaangażowanie studenta w przygotowanie lekcji i materiałów pomocniczych, adekwatność doboru materiału ćwiczeniowego, jego rozłożenie w czasie, umiejętność korzystania z podręcznika i innych pomocy dydaktycznych, stosowanie własnych pomysłów studenta.

2. Oceniana jest: umiejętność realizowania celów, zachowanie proporcji czasowych między poszczególnymi fazami lekcji, sposoby motywowania uczniów do czynnego udziału w lekcji, różnorodność form wprowadzania i utrwalania materiału językowego (gesty, mimika, obrazki, rysunki itp.), sposób poprawiania błędów i podawanie informacji zwrotnej, stosowanie różnych form pracy (np. praca w grupach, parach, indywidualna itp.), odpowiedni dobór materiału ćwiczeniowego i inne.

3. Zwraca się uwagę na: stosunek studenta do uczniów, na kontakt z uczniami, otwartość i uprzejmość w kontaktach z uczniami, chęć niesienia pomocy, sposób oceniania/nagradzania uczniów, znajomość technik dyscyplinujących klasę i umiejętność ich stosowania.

4. Oceniana jest poprawność językowa wypowiedzi, zapisu w dzienniku i na tablicy, stosunek wypowiedzi w języku niemieckim do wypowiedzi w języku polskim, dostosowanie sposobu formułowania wypowiedzi przez studentów do poziomu językowego uczniów.

Arkusz oceny studenta prosimy przekazać studentowi po zakończeniu praktyki

 

SYSTEM OCENIANIA PRAKTYK

 

1. Ocenę celującą otrzymuje praktykant, który:

1) potrafi trafnie określać i hierarchizować oraz w pełni osiągać założone cele nauczania;

2) wykazuje się bardzo dużym stopniem oryginalności i kreatywności w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji;

3) ma zawsze bardzo starannie przygotowany konspekt i materiały pomocnicze;

4) w doborze materiału ćwiczeniowego sięga do różnych źródeł, wykazuje bogatą inwencję twórczą, stosuje niekonwencjonalne rozwiązania i potrafi je z sukcesem zrealizować w czasie lekcji;

5) potrafi przewidywać ewentualne trudności jakie może napotkać w trakcie realizacji lekcji i skutecznie im zapobiegać;

6) w razie potrzeby potrafi wykazać się elastycznością i dostosować swoje metody i formy pracy do zaistniałych okoliczności i potrzeb uczniów;

7) potrafi wytworzyć właściwą atmosferę obcojęzyczną posługując się językiem obcym a jednocześnie tak dostosować swoje wypowiedzi do poziomu uczniów, aby zostały one szybko zrozumiane;

8) językiem ojczystym posługuje się tylko wtedy kiedy jest to w pełni uzasadnione;

9) jest wrażliwy na potrzeby uczniów, empatyczny;

10) potrafi nawiązać dobry kontakt z klasą, stworzyć przyjazną atmosferę, wzbudzić entuzjazm, zainteresowanie i motywować uczniów do pracy na lekcji oraz aktywnego posługiwania się językiem obcym;

11) potrafi zaktywizować wszystkich uczniów;

12) jest refleksyjny w działaniu;

13) potrafi rozwijać swój warsztat pracy i umiejętności pedagogiczne;

14) potrafi wyciągać wnioski i dokonać trafnej samooceny przeprowadzonej lekcji.

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje praktykant, który:

1) umiejętnie planuje proces dydaktyczny, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów oraz ich cechy indywidualne;

2) potrafi zaplanować lekcję stanowiącą spójną całość z logicznie powiązanymi fazami lekcji;

3) ma zawsze starannie przygotowany konspekt i materiały pomocnicze;

4) efektywnie sprawdza w toku lekcji czy i w jakim stopniu założone cele lekcji są osiągane;

5) przeważnie wykazuje się elastycznością i potrafi tak zmodyfikować przebieg lekcji, aby dostosować formy i metody pracy do zaistniałych okoliczności i zwiększyć ich efektywność;

6) umiejętnie korzysta z podręcznika, wykazuje się kreatywnością w doborze materiałów dodatkowych podczas realizacji celów;

7) w umiejętny sposób potrafi posługiwać się językiem obcym tak, aby był on zrozumiały dla uczniów;

8) zachowuje właściwe proporcje pomiędzy językiem obcym a językiem ojczystym;

9) stara się zaktywizować możliwie dużą ilość uczniów i umiejętnie motywuje ich do aktywnego użycia języka obcego;

10) umiejętnie nawiązuje kontakt z klasą, jest przyjazny uczniom;

11) potrafi stworzyć właściwą atmosferę, zapewnia im poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny;

12) ma świadomość swoich zalet i braków;

13) potrafi analizować swoją pracę i uzasadnić słuszność zastosowanych rozwiązać jak również korygować swoje działania.

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje praktykant, który:

1) jest kompetentny, potrafi poprawnie zaplanować i przeprowadzić zajęcia, zrealizować wszystkie fazy lekcji z zachowaniem na ogół odpowiednich proporcji czasowych;

2) potrafi zaktywizować większość uczniów, odpowiednio zaadaptować podręcznik i zastosować materiały pomocnicze, dokonać właściwego doboru ćwiczeń stosownie do wieku, poziomu i potrzeb uczniów tak aby osiągnąć założone cele lekcji;

3) ma zawsze poprawnie skonstruowany konspekt i materiały pomocnicze;

4) potrafi stworzyć przyjazną atmosferę sprzyjającą procesowi uczenia się i w sposób poprawny używać języka chociaż nie zawsze zachowuje właściwe proporcje pomiędzy językiem obcym i językiem ojczystym;

5) z reguły potrafi dostosować język którym się posługuje do wieku i poziomu uczniów, zwykle pamięta o sprawdzaniu stopnia zrozumienia go przez uczniów;

6) na ogół dobrze radzi sobie z rozwiązywaniem zaistniałych problemów i potrafi utrzymać właściwą dyscyplinę w klasie;

7) ma świadomość popełnionych błędów i potrafi zaproponować rozwiązania mające na celu eliminację tych błędów w przyszłości.

 

4. Ocenę dostateczną powinien otrzymać praktykant, który:

1) w zasadzie potrafi zaplanować i przeprowadzić lekcję, chociaż plan lekcji i dobór ćwiczeń nie zawsze jest dobrze przemyślany;

2) ma zwykle poprawnie przygotowany konspekt i materiały pomocnicze;

3) nie zawsze potrafi gospodarować czasem przeznaczonym na poszczególne fazy lekcji i niektóre ćwiczenia;

4) niejednokrotnie ma problemy z trafnym doborem celów bądź nie potrafi ich jasno sprecyzować i nie zawsze wie jak je w pełni osiągnąć;

5) wykazuje się niewielką umiejętnością zainteresowania uczniów swoją lekcją i motywowania ich do aktywnego użycia języka;

6) aktywizuje często tych samych uczniów a pewne osoby nie mają okazji brać aktywnego udziału w lekcji;

7) stosuje mało urozmaicone jednolite formy pracy i sztywno trzyma się podręcznika lub planu lekcji;

8) buduje niekoniecznie pozytywne relacje: nauczyciel – klasa – uczeń, co wpływa na zahamowanie procesu uczenia się;

9) prezentuje ograniczony repertuar technik pozwalających na zachowanie odpowiedniej dyscypliny w klasie;

10) reaguje pozytywnie na rady i sugestie opiekuna praktyk oraz stara się je zastosować.

 

5. Ocenę niedostateczną otrzymuje praktykant, który:

1) nieumiejętnie planuje i realizuje lekcję;

2) formułuje cele nieprecyzyjne lub nieadekwatne do wieku, poziomu i potrzeb uczniów;

3) nie zawsze lub często niepoprawnie ma przygotowany konspekt i materiały pomocnicze;

4) w sposób nieprzemyślany lub przypadkowy dokonuje doboru materiałów dydaktycznych i pomocniczych;

5) prowadzi lekcje nie stanowiące spójnej, logicznej całości, w których zaburzone są proporcje czasowe pomiędzy czasem dla ucznia i dla nauczyciela, a aktywne użycie języka przez uczniów jest wyraźnie ograniczone;

6) powiela te same formy ćwiczeń korzystając tylko z podręcznika;

7) potrafi zaktywizować tylko niewielką ilość uczniów;

8) nie zawsze poprawnie posługuje się językiem obcym, popełnia błędy językowe i błędy wymowy;

9) nie potrafi dostosować języka do poziomu uczniów, a treść poleceń jest często niezrozumiała dla większości uczniów;

10) wykazuje niewłaściwy kontakt z uczniami i ma zasadniczo negatywny wpływ na aktywność i motywację uczniów;

11) ma poważne problemy z utrzymaniem dyscypliny w klasie;

12) nie dostrzega popełnionych przez siebie błędów, nie potrafi się zastosować do sugestii opiekuna i nie rokuje nadziei na rozwój swoich kompetencji.

 

KRYTERIA OCENY LEKCJI W RAMACH PRAKTYK

1. W ocenie lekcji prowadzonej przez praktykanta uwzględnia się cztery elementy: przygotowanie do lekcji, prowadzenie lekcji, relacje: nauczyciel – klasa – uczeń oraz użycie języka obcego.

 

2. W zakresie planowania i przygotowania do lekcji ocenia się między innymi:

1) solidność i zaangażowanie w przygotowanie do zajęć,

2) umiejętność doboru oraz formułowania celów,

3) przygotowanie poprawnie skonstruowanego planu lekcji z zachowaniem właściwych proporcji czasowych dla poszczególnych faz lekcji;

4) jakość materiałów pomocniczych;

5) adekwatność doboru materiałów;

6) umiejętność korzystania z podręcznika i innych pomocy dydaktycznych;

7) wykorzystanie przez słuchacza praktykanta jego własnych pomysłów – pomysłowość oraz kreatywność.

 

3. W zakresie prowadzenia lekcji zwraca się uwagę na szereg czynników takich jak:

1) kontekstualizacja lekcji i poszczególnych zadań;

2) umiejętność osiągania założonych celów;

3) efektywność poszczególnych faz lekcji;

4) zachowanie właściwych proporcji czasowych dla poszczególnych faz lekcji i zadań;

5) zróżnicowanie tempa lekcji;

6) różnorodność form wprowadzania, ćwiczenia i utrwalania materiału językowego;

7) odpowiedni dobór i gradacja materiały ćwiczeniowego;

8) sposoby aktywowania uczniów – motywowania ich do czynnego udziału w lekcji i aktywnego użycia języka;

9) sposób poprawiania błędów i podawania informacji zwrotnej;

10) stosowanie różnych form pracy np. praca w parach, zespołach, indywidualnie itp.;

11) efektywność wykorzystania materiałów i pomocy dydaktycznych i inne.

 

4. W zakresie relacji: nauczyciel – klasa – uczeń zwraca się uwagę na:

1) stosunek słuchacza praktykanta do uczniów, na pozytywny kontakt z uczniami;

2) otwartość i uprzejmość słuchacza w kontaktach z uczniami;

3) chęć udzielania pomocy;

4) zaangażowanie słuchacza w tok lekcji;

5) umiejętność właściwego reagowania na sytuację w klasie oraz sprawnego rozwiązywania zaistniałych problemów na bieżąco;

6) „elastyczność” słuchacza praktykanta w trakcie prowadzenia lekcji;

7) umiejętność posługiwania się głosem, gestem, mimiką;

8) umiejętność budowania motywacji, wzbudzania zainteresowania, przyciągania uwagi i jej utrzymania tak długo jak jest to konieczne;

9) sposób oceniania i nagradzania uczniów;

10) znajomość technik dyscyplinujących zachowanie uczniów i umiejętność ich efektywnego stosowania;

11) cechy osobowościowe i sposób zachowania, takie jak komunikatywność, empatia, taktowność, równowaga emocjonalna itp.

 

5. W zakresie użycia języka niemieckiego zwraca się uwagę na:

1) poprawność językową wypowiedzi słuchacza oraz czy wymowa słuchacza stanowi dobry model do naśladowania przez uczniów;

2) stosunek wypowiedzi w języku niemieckim do wypowiedzi w języku ojczystym;

3) dostosowanie sposobu formułowania wypowiedzi, doboru słownictwa i struktur gramatycznych do wieku i poziomu językowego uczniów;

4) umiejętność formułowania poleceń/instrukcji w sposób zrozumiały dla uczniów.

 

 

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne organizowane przez Studium Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN:

Na stronie SKN zostały zamieszczone uaktualnione dokumenty dotyczące praktyki psychologiczno-pedagogicznej dla studentów:

Podaję link do strony: http://www.skn.up.krakow.pl/praktyka-pp.html