logoHistoria

logoKR

Koło Naukowe Rusycystów ma swoją bogatą tradycję. Jego istnienie jest nieodłącznie związane z historią naszej uczelni.

Pierwszym animatorem działań artystycznych i naukowych w Instytucie Filologii Rosyjskiej był wieloletni jego dyrektor, prof. Janusz Henzel, który w latach 60. założył chór. W jego repertuarze znalazły się zarówno rosyjskie pieśni ludowe, jak i popularne wówczas szlagiery. Chór nie był oczywiście kołem w ścisłym znaczeniu tego słowa, wpisał się jednak w misję Instytutu, polegającą nie tylko na dobrym przygotowaniu przyszłych nauczycieli, ale także na kształtowaniu ich wrażliwości estetycznej.

W latach 70., kiedy chór zakończył swoją działalność, zostało założone Koło Naukowe Rusycystów. Opieka nad nim spoczywała wtedy w rękach nieżyjącej już dr Zofii Mejszutowicz-Bocheńskiej. Dzięki Jej zaangażowaniu studenci pracowali nad swoimi pierwszymi referatami, prezentując je na studenckich konferencjach naukowych.

Działalność Koła w latach późniejszych została wzbogacona o kontekst kulturowy. Pod troskliwą opieką prof. Wasilija Szczukina członkowie Koła rozwijali swoje zainteresowania naukowe związane z szeroko rozumianym pojęciem kultury rosyjskiej. Inspiracją dla nich stawały się spotkania z zaproszonymi gośćmi, na których dyskutowano o literaturze i sztuce rosyjskiej oraz o problemach przekładu literackiego.

Swoją działalność Koło Naukowe Rusycystów wznowiło w 2003 r., oficjalnie zostało zarejestrowane w 2004 r.

Od kilkunastu lat praca Koła koncentruje się wokół redagowania studenckiej gazety „You-rodivyj”, poświęconej kulturze rosyjskiej. Nazwa, wymyślona przez jego założycieli, absolwentów filologii rosyjskiej, Dawida Bełdowskiego oraz Dariusza Garncarza, obecnie pracownika naukowego naszej uczelni, metaforycznie określa istotę zainteresowań i działań Koła. Jurodiwy, staroruski szaleniec i asceta, święty idiota to fenomen kultury rosyjskiej, kształtujący jej tożsamość i odmienność historyczno-kulturową. Cykliczne spotkania członków i sympatyków Koła poświęcone są dyskusjom na temat zjawisk i wydarzeń kulturalnych Rosji współczesnej, zwłaszcza sztuki filmowej i teatralnej.

Cykliczne spotkania członków i sympatyków Koła poświęcone są dyskusjom na temat zjawisk i wydarzeń kulturalnych Rosji współczesnej oraz prezentacjom najciekawszych obrazów współczesnego kina rosyjskiego.

Koło Rusycystów bierze aktywny udział w wielu przedsięwzięciach kulturalnych, inicjowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny oraz Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego.

Koło Naukowe Rusycystów uczestniczy także w spotkaniach i debatach, organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Do tradycji należy aktywny udział członków Koła w konferencjach, organizowanych przez różne ośrodki naukowe, by wymienić choćby Uniwersytet Szczeciński czy Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie. Współpraca w latach 2011/2012 z Instytutem Inicjatyw Wschodnich, działającym przy Uniwersytecie Jagiellońskim zaowocowała uczestnictwem członków Koła w takich ciekawych projektach teatralnych i filmowych jak np. „Miasto z OFFU”, organizowanych przez Polsko-Białoruską Akademię Kina Niezależnego.

Za swoją działalność Koło Naukowe Rusycystów zostało już dwukrotnie (w 2011 r. i 2012 r.) wyróżnione trzecią nagrodą w Ogólnouczelnianym Przeglądzie Kół Naukowych.

Spośród byłych uczestników Koła Naukowego wywodzą się absolwenci studiów doktoranckich, kilku jest też zdobywcami stypendiów naukowych, przyznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wielu pracuje w różnych organizacjach pozarządowych i instytucjach w różnym stopniu związanych z Rosją, jej tradycją i współczesnością.

Opiekunem naukowym Koła jest mgr Natalia Kurjački-Góra.